Το Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής

Το Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2009. Τακτικά μέλη του Φόρουμ αποτελούν από τα Μέλη Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού των Εργαστηρίων Υγιεινής και Επιδημιολογίας- Δημόσιας Υγείας όλων των Ιατρικών Σχολών της Ελλάδας και των σχετικών τμημάτων της Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Επιπλέον, υπάρχουν επίτιμα, επι τιμή, αντεπιστέλλοντα και αρωγά μέλη του Φόρουμ που ασχολούνται ή προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ιατρικής.

Πρωταρχικός στόχος του Φόρουμ είναι η υποστήριξη δράσεων που εξυπηρετούν την έρευνα και την υψηλού επιπέδου επιστημονική δραστηριότητα προς όφελος της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ιατρικής στη χώρα μας. Επιμέρους στόχοι του Φόρουμ είναι:

 

  • Η ανάπτυξη δικτύου επιστημόνων με συναφή επιστημονικά αντικείμενα και ζητούμενο την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και τη διαμόρφωση κοινών πολιτικών σε σημαντικά ζητήματα δημόσιας υγείας.
  • Η ανάπτυξη δικτύου εργαστηρίων και ερευνητικών υποδομών με στόχο τη δημιουργία κοινών ερευνητικών ενδιαφερόντων/πρωτοκόλλων και την προώθηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων με συμπληρωματικές δράσεις σε θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής.
  • Η αποτύπωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και η προσπάθεια εναρμόνισης τους σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών στο τομέα αυτό.
  • Η προώθηση θεσμικών αλλαγών και η ενίσχυση/υποστήριξη/υλοποίηση προληπτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων αγωγής υγείας.
  • Η προώθηση της επιστημονικής επικοινωνίας σε θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής.

Τέλος, το Φόρουμ δραστηριοποιείται στο τομέα της δημόσιας υγείας επιδιώκοντας να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο του συναφούς κοινωνικού διαλόγου, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

 

Τηλεοπτικό σποτ

COVID - 19 Επικαιρότητα

Νέα / Ανακοινώσεις

Βραβεία

Επιστημονικές εκδηλώσεις

Εργαστήρια και Τομείς που συμμετέχουν στο Φόρουμ Δημόσιας Υγείας

Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιστότοπος

Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιστότοπος

Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστότοπος

Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ιστότοπος


Εργαστήριο Υγιεινής & Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ιστότοπος

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιστότοπος

Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ιστότοπος

Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιστότοπος

Εργαστήριο Επιδημιολογίας και Πρόληψης Νοσημάτων και Αιμοσφαιρινοπαθειών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελλοπονήσου
Ιστότοπος

Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ιστότοπος

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ιστότοπος


Εργαστήριο Κοινωνικής Ιατρικής και Κοινωνιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ.
Ιστότοπος