ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1

[Νομική Προσωπικότητα – Επωνυμία – Έδρα – Έμβλημα – Σφραγίδα]

 • 1 Συσταίνεται Ένωση Προσώπων με νομική προσωπικότητα (Σωματείο / Ένωση) αόριστης χρονικής διάρκειας υπό την επωνυμία «Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής». Για λόγους διευκόλυνσης της επικοινωνίας με αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και Αρχές, η επωνυμία της Ένωσης έχει στην Αγγλική γλώσσα ως ακολούθως: «Forum of Public Health and Social Medicine».
 • 2 Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Λάρισας και ειδικότερα το κείμενο επί της οδού Παπακυριαζή, αριθμ. 24 (ΤΚ 412 22), κτήριο εν ω φιλοξενούνται διοικητικές εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κτήριο «Κατσίγρα»). Παρά ταύτα με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ τα όργανά του εγκύρως συνεδριάζουν και εκτός της έδρας, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που πρέπει εξάπαντος να μνημονεύεται στην απόφαση.
 • 3 Κατά την έννοια της §2 ως «εκτός έδρας» λογίζεται και η αλλοδαπή.
 • 4 Αναγνωριστικά σύμβολα του Σωματείου είναι (α) το επίσημο έμβλημα και (β) η σφραγίδα του. Το Σωματείο δύναται κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης να επιλέξει το έμβλημα που θα αποτελέσει επίσημο αναγνωριστικό αυτού σύμβολο, τηρώντας τις πρόνοιες του παρόντος και τις διατάξεις του Νόμου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται κατά τη συνήθη διαδικασία. Η σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλική αναγράφει την καταστατική αυτού ονομασία, Επιτρέπεται και η χρήση σφραγίδας στην Αγγλική.

 

Άρθρο 2

[Σκοποί Λειτουργίας]

 • 1 Πρώτιστος καταστατικός σκοπός του Σωματείου είναι η υποστήριξη δράσεων που εξυπηρετούν την έρευνα και επιστημονική δραστηριότητα προς θεραπεία της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ιατρικής.
 • 3 Εκ του λόγου τούτου, το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να συμμετάσχει/υποστηρίξει κάθε συναφή δράση, έργο, καμπάνια, πρωτοβουλία ή δραστηριότητα.
 • 4 Το Σωματείο θα δραστηριοποιείται στο τομέα της δημόσιας υγείας επιδιώκοντας να διαδραματίσει αποτελεσματικό ρόλο στο πλαίσιο του συναφούς κοινωνικού διαλόγου, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
 • 5 Το Σωματείο θα εργαστεί, ιδία, επί σκοπώ εφαρμογής των κάτωθι σκοπών:
 • Ανάπτυξη δικτύου επιστημόνων με συναφή επιστημονικά αντικείμενα και ζητούμενο την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και τη διαμόρφωση κοινών πολιτικών σε ζητήματα υγείας.
 • Ανάπτυξη δικτύου εργαστηρίων και ερευνητικών υποδομών με στόχο τη δημιουργία κοινών ερευνητικών ενδιαφερόντων / πρωτοκόλλων και την προώθηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων με συμπληρωματικές δράσεις σε θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής.
 • Αποτύπωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προσπάθεια εναρμόνισης σε εθνικό επίπεδο.
 • Συντονισμός δραστηριοτήτων σε θέματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και έρευνας.
 • Προώθηση θεσμικών αλλαγών και ενίσχυση / υποστήριξη / επιχείρηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της δημόσιας υγείας στη χώρα μας.
 • Προώθηση της επιστημονικής επικοινωνίας σε θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής.
 • Ανάπτυξη και προώθηση κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων αγωγής υγείας

 

Άρθρο 3

[Μέσα Θεραπείας Καταστατικών Σκοπών]

 • 1 Το Σωματείο θα επιδιώκει την θεραπεία των καταστατικών σκοπών με κάθε νόμιμο υπό το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο μέσο και ιδίως:
 • Την παροχή παντός είδους τεχνικής, επιστημονικής και υλικής αρωγής κατά την επιδίωξη των προειρημένων σκοπών.
 • Την συνεργασία με θεσμικούς δρώντες, κρατικούς και μη, σε εθνικό, ενωσιακό αλλά και διεθνές επίπεδο για την επιδίωξη των προειρημένων σκοπών.
 • Την οργάνωση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων, εκπόνηση επιστημονικών προγραμμάτων και διεύθυνση συναφών δράσεων προς θεραπεία των ως άνω σκοπών.
 • Τον σχεδιασμό, οργάνωση, υποστήριξη ή/και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Τη διοργάνωση συναντήσεων επαφής, ετησίων ή άλλης περιοδικότητας συνεδρίων, ημερίδων κλπ.
 • Την υλοποίηση δράσεις έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας.
 • Τον σχεδιασμό, οργάνωση, ενημέρωση και διαχείριση καταλόγων, αρχείων, μητρώων και άλλης μορφής βάσεων δεδομένων.
 • Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη κατά την κατάρτιση γενικών οδηγιών, διαδικασιών και πρωτοκόλλων.
 • Την παροχή ad hoc συμβουλών για συναφή ζητήματα σε κάθε φορέα που δραστηριοποιείται στο πεδίο που περιγράφουν οι καταστατικοί σκοποί.
 • Τον συντονισμό και την αξιολόγηση δράσεων σχετικών με την αποτελεσματικότητα επιδίωξης των καταστατικών σκοπών.
 • Την διοργάνωση συναντήσεων, παρουσιάσεων, mini-courses, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και την παροχή επικουρικών υπηρεσιών προς επιδίωξη των προειρημένων σκοπών.
 • Την αρωγή κατά την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, την εκτέλεση διαδικασιών και την προετοιμασία αναφορών προς εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών.
 • Τη συμμετοχή σε κάθε συναφή με τους καταστατικούς σκοπούς δράση που θα εκπονηθεί σε εθνικό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο.

 

Άρθρο 4

[ΠΟΡΟΙ]

 • 1 Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από κάθε νόμιμη δραστηριότητα που συναρτάται με τους καταστατικούς σκοπούς.
 • 2 Τμήμα των πόρων αποτελούν επίσης τα πρόσοδα εκ της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και των δράσεων κατάρτισης που το Σωματείο θα εκπονεί.
 • 3 Ως πόροι του Σωματείου λογίζονται και οι διάφορες χορηγίες που εξασφαλίζει από διεθνείς/περιφερειακούς οργανισμούς, φορείς ή προγράμματα.
 • 4 Πόροι του Σωματείου αποτελούν και τα πρόσοδα από τις ερευνητικές του δραστηριότητες.
 • 5 Κάθε δωρεά για να αποτελέσει πόρο του Σωματείου πρέπει να εγκριθεί από το ΔΣ. Στους πόρους του Σωματείου μπορεί να ενταχθεί και κάθε πρόσοδο το οποίο αποκτήθηκε από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δραστηριότητα που σχετίζεται με την υλοποίηση των καταστατικών σκοπών.
 • 6 Επίσης, οι πόροι της Ένωσης συμπληρώνονται:

Α. Από τα δικαιώματα εγγραφής και την ετήσια εισφορά των τακτικών μελών, όπως αυτά καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Β. Από τις εθελοντικές εισφορές των επίτιμων ή επί τιμή μελών.

Γ. Από τις εισπράξεις εξ εορτών, εκθέσεων, εκδόσεων, λαχειοφόρων κλπ. που οργανώνονται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Από προαιρετικές ή έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται εκ της Γενικής Συνέλευσης για την κάλυψη έκτακτων ή απρόβλεπτων αναγκών.

Ε. Από πάσης φύσεως δωρεές, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, προγράμματα και κληροδοτήματα, υπό τους όρους της §5.

 

Άρθρο 5

[Ειδικές Καταστατικές Αρμοδιότητες]

 • 1 Το Σωματείο αναπτύσσει της δραστηριότητές του σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και, δύναται δε κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, να προβαίνει και στην ίδρυση κατά τόπους αντιπροσωπειών ή ειδικών αποστολών, ο κανονισμός λειτουργίας των οποίων καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, αμφότερα δε τα όργανα τούτα ακολουθούν εν προκειμένω τη συνήθη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • 2 Το Σωματείο έχει επιπροσθέτως τις κάτωθι καταστατικές αρμοδιότητες:

Α. Συνεργάζεται –τηρώντας τον Νόμο– με διεθνή, περιφερειακά αλλά και αλλοδαπά όργανα, αρχές, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων με συναφείς σκοπούς.

Β. Καταρτίζει τεχνικούς κανονισμούς και κώδικες/πρωτόκολλα. Για τη σύνταξη και επικαιροποίηση των κανονισμών και κωδίκων συσταίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικό όργανο καλούμενο «Τεχνική Επιτροπή», το οποίο επιτρέπεται να είναι και μονοπρόσωπο.

Γ. Πέμπει αντιπροσωπείες και ad hoc αποστολές σε κάθε διεθνή, ευρωπαϊκή, περιφερειακή ή εθνική διοργάνωση που αφορά τους σκοπούς και τις δράσεις του. Επ’ αυτών αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνήθη διαδικασία.

Δ. Κατόπιν προσήκουσας πρόσκλησης, μετέχει με διαπιστευμένα μέλη του σε εθνικές, διεθνείς, περιφερειακές ή/και ευρωπαϊκές διοργανώσεις και fora.

 1. E. Απονέμει άθλα, βραβεία και διακρίσεις σε διακριθέντα μέλη του κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενης κατά τη συνήθη διαδικασία.

 

Άρθρο 6

[Κατηγορίες Μελών]

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα, επί τιμή, αντεπιστέλλοντα και αρωγά (φίλοι).

 • 1 Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν είναι τα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας ή Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας στα γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής, τα αντίστοιχα μέλη του Διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), όπως και μέλη ΔΕΠ λοιπών σχολών της ανώτατης εκπαίδευσης εφ’ όσον το επιστημονικό τους έργο και αντικείμενο σχετίζεται αποδεδειγμένα με το πεδίο της δημόσιας υγείας.
 • 2 Επίτιμα μέλη μπορούν να καταστούν άπαντα τα πρόσωπα που έχουν υπηρετήσει ως ακαδημαϊκοί / μέλη ΔΕΠ σε σχολές / τμήματα / έδρες όπως οι μνημονευόμενες στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά έχουν πλέον αφυπηρετήσει.
 • 3 Επί τιμή μέλη μπορούν να καταστούν όσοι, επιστήμονες ή επαγγελματίες, ακόμη και μη όντες μέλη ΔΕΠ / ακαδημαϊκοί έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στον χώρο της δημόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής και εκ του λόγου τούτου αποτελούν προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και ιδιαίτερης ηθικής ακτινοβολίας, με ευδόκιμη παρουσία και συνεισφορά στο πεδίο υλοποίησης των καταστατικών σκοπών.
 • 4 Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να καταστούν επιστήμονες που υπηρετούν στους ως άνω φορείς της §1 και έχουν παράξει σημαντικό έργο στα αντίστοιχα πεδία, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να καταστούν τακτικά μέλη, όπως ιδία επιστήμονες υπηρετούντες υπό το καθεστώς του ΠΔ 407/1980, μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΙΔΙΠ), μεταδιδακτορικοί ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες.
 • 5 Ως αρωγά μέλη ή φίλοι του Φόρουμ μπορούν να εγγραφούν άπαντα τα ενήλικα και με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα πρόσωπα που φέρουν την ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αποδεδειγμένα δύνανται και επιθυμούν να στηρίξουν το έργο και τους σκοπούς του Φόρουμ.

 

Άρθρο 7

[ΕΙΣΔΟΧΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ]

 • 1 Για την εγγραφή τακτικού απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αιτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποφαίνεται επ’ αυτής, αφού ελέγξει την συνδρομή των προϋποθέσεων της §1 του προηγουμένου άρθρου.
 • 2 Την αίτηση της παραγράφου §1 μπορούν προσυπογράφουν δύο (2) τακτικά και ταμειακώς ενήμερα μέλη, τα οποία αναλαμβάνουν έτσι να συστήσουν το υποψήφιο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και το Σωματείο. Σε διαφορετική περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλέσει το υποψήφιο μέλος σε αυτοπρόσωπη γνωριμία, χωρίς να δεσμεύεται για την εισδοχή.
 • 3 Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται κατόπιν σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού.
 • 4 Η εισδοχή των αντεπιστελλόντων μελών πραγματοποιείται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί της αιτήσεως που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι ενώπιον αυτού, η οποία (αίτηση) προσυπογράφεται από τουλάχιστον δύο (2) τακτικά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.
 • 5 Η εισδοχή των επί τιμή μελών πραγματοποιείται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί της προτάσεως που υποβάλλεται από τουλάχιστον δύο (2) τακτικά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.
 • 6 Η εισδοχή των αρωγών μελών (φίλων) πραγματοποιείται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί της αιτήσεως που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι ενώπιον αυτού, η οποία (αίτηση) προσυπογράφεται από τουλάχιστον τρία (3) τακτικά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

 

Άρθρο 8

[ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ]

 • 1 Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση να σέβονται το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Ένωσης.
 • 2 Τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα έχουν τα εξής δικαιώματα:
 • 2.1 Δικαίωμα παραστάσεως, γνώμης, προτάσεως, εισηγήσεως και αναφοράς ενώπιον πάντων των καταστατικών οργάνων του Φόρουμ.
 • 2.1.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή να επιβάλλει διεξαγωγή των ενώπιόν του διαδικασιών κεκλεισμένων των θυρών. Κανένα καταστατικό όργανο δεν δεσμεύεται από πρόταση, εισήγηση ή γνώμη που διατυπώνεται κατ’ ενάσκηση των ως άνω δικαιωμάτων.
 • 2.2 Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση για κάθε ζήτημα της αρμοδιότητάς της.
 • 2.3 Δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις δράσεις και δραστηριότητες του Φόρουμ και ιδίως στις Επιτροπές που συσταίνονται με απόφαση των καταστατικών οργάνων.
 • 2.4 Δικαίωμα να απολαμβάνουν όλα τα ωφελήματα και τα προνόμια που συνάπτονται στις δραστηριότητές της Ένωσης.
 • 2.5 Ενεργητικό («εκλέγειν») και παθητικό («εκλέγεσθαι») εκλογικό δικαίωμα στα διοικητικά όργανα του Φόρουμ. Το ενεργητικό και παθητικό εκλογικό δικαίωμα ενεργοποιείται, για τα τακτικά μέλη που εγγράφονται από της συστάσεως και εντεύθεν, μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την επομένη της ημέρας κατά την οποίαν ολοκληρώθηκε η εισδοχή τους.
 • 3 Τα επίτιμα, επί τιμή, τα αντεπιστέλλοντα και τα αρωγά (φίλοι) μέλη έχουν μόνον το δικαίωμα παράστασης-γνώμης ενώπιον των οργάνων του Φόρουμ και το δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις που αυτό εκπονεί.

 

Άρθρο 9

[ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ]

 • 1 Άπαντα τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε με απλή δήλωσή τους, η οποία αποκτά ενέργεια σύμφωνα με την ΑΚ 87.
 • 2 Τακτικό μέλος μπορεί να διαγραφεί εκ της δύναμη της Ένωσης χάνοντας την ιδιότητά του αυτή:
 • 2.1 Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανόμενη με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αν δεν συμμορφώνεται με τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Ένωσης ή ενεργεί προς βλάβη των συμφερόντων Αυτής ή παραβιάζει ουσιώδεις διατάξεις του Καταστατικού.
 • 2.2 Αυτοδικαίως αν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ατιμωτική πράξη. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται απλή διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • 2.3 Η διαγραφή μέλους βάσει της §2.1 του παρόντος υπόκειται στην έγκριση της πρώτης μετά την αποπομπή συγκαλούμενης Γενικής Συνέλευσης.
 • 3. Για ήσσονα παραπτώματα, το Διοικητικό Συμβούλιο με την αυτή πλειοψηφία αποφαίνεται περί της επιβολής των κάτωθι κυρώσεων:
 • 3.1 Γραπτή σύσταση.
 • 3.2 Γραπτή επίπληξη.
 • 3.3 Πρόστιμο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ισόποσο δύο ετήσιων συνδρομών της κατηγορίας μέλους στην οποίαν ανήκει ο υπαίτιος.
 • 3.4 Απαγόρευση συμμετοχής σε εκδηλώσεις, προγράμματα και λοιπές δράσεις της Ένωσης για χρονικό διάστημα έως και είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.
 • 3.5 Αναστολή ασκήσεως μέρους ή όλων των δικαιωμάτων που συνάπτονται προς την ιδιότητα του μέλους για χρονικό διάστημα έως και είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.
 • 4 Την πειθαρχική εξουσία ασκεί σε πρώτο βαθμό το Διοικητικό Συμβούλιο και σε δεύτερο βαθμό η Γενική Συνέλευση.
 • 7 Πειθαρχική εξουσία επί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά κι όσων χρημάτισαν μέλη αυτού για παραβάσεις που ανάγονται στον χρόνο της θητείας τους ασκεί σε πρώτο και τελευταίο βαθμό η Γενική Συνέλευση.
 • 8 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες επιβάλλεται η κύρωση της σύστασης, της επίπληξης ή/και του προστίμου είναι ανέκκλητες.

 

Άρθρο 10

[ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΣ]

 • 1 Η Ένωση διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής ΔΣ) το οποίο εκλέγεται με τριετή (3ετή) θητεία από τη Γενική Συνέλευση (εφεξής ΓΣ) των τακτικών μελών.
 • 2 Η Ειδική αυτή Σύνθεση της ΓΣ συγκαλείται γι’ αυτόν τον σκοπό και μόνον, ήτοι προκειμένου να εκλέξει τα τακτικά και τα ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ διά μυστικής ψηφοφορίας με τη χρήση ψηφοδελτίου. Η εκλογή διενεργείται σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.
 • 4 Στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εκπροσωπούνται υποχρεωτικά, με συμμετοχή αντιστοίχου μέλους, τουλάχιστον τρεις (3) εκ των Ιατρικών Σχολών της χώρας.
 • 5 Ουδείς δύναται να μετάσχει στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο συνεχόμενων θητειών, κατά τα οριζόμενα στην §1 του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 11

[ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ]

 • 1 Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του ΔΣ αλλά και σε εκείνες της Εξελεγκτικής Επιτροπής και γενικώς σε κάθε εκλογική διαδικασία με σκοπό την ανάδειξη αξιωματούχων της Ένωσης ενεργητικό και παθητικό εκλογικό δικαίωμα έχουν μόνον τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη.
 • 2 Ενεργητικό και παθητικό εκλογικό δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται σε νέο-εισδεχθέν τακτικό μέλος αν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εισδοχής του έως την ημέρα σύγκλησης της ΓΣ δεν έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα εξήντα (60) τουλάχιστον ημερών.

 

Άρθρο 12

[ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ]

 • 1 Μετά την εκλογή του το ΔΣ συνέρχεται εντός δέκα (10) ημερών σε σώμα με επιμέλεια του πρώτου σε σταυρούς προτίμησης μέλους προκειμένου να εκλέξει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.
 • 2 Εάν παρέλθει άπρακτο το δεκαήμερο (10ήμερο), το ΔΣ συγκροτείται σε σώμα με επιμέλεια οποιουδήποτε εκ των εκλεγέντων μελών του.

 

 

Άρθρο 13

[ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ]

 • 1 Το ΔΣ συνεδριάζει στην έδρα του ή και εκτός αυτής τακτικά άπαξ μηνιαίως και έκτακτα οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή εφόσον αυτό ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με έγγραφη αίτησή τους που απευθύνεται στον Πρόεδρο και περιγράφει με ακρίβεια επί ποινή απαραδέκτου τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 • 2 Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία και νομίμως συνεδριάζει όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.
 • 3 Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων, εκτός αν ορίζεται άλλως από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.
 • 4 Οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι ανοικτές, εκτός εάν το ΔΣ με αιτιολογημένη απόφασή του επιλέξει να συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών.
 • 5 Στο ΔΣ μπορεί να παρίσταται και κάθε μέλος το οποίο εκλήθηκε προσηκόντως από τον Πρόεδρο. Με παρόμοιο τρόπο μπορεί να παρίσταται και πρόσωπο εκτός Ένωσης προκειμένου να παράσχει ειδικές ή τεχνικές γνώσεις για ζήτημα της ειδικότητάς του.
 • 6 Το ΔΣ ενεργεί και αποφαίνεται σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό για κάθε ζήτημα που ενδιαφέρει την Ένωση.
 • 7 Το ΔΣ διαχειρίζεται τους πόρους της Ένωσης.
 • 8 Το ΔΣ συντάσσει προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες φέροντας άπαντα τούτα στην έγκριση της ΓΣ.
 • 9 Το ΔΣ είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των αποφάσεων της ΓΣ.
 • 10 Το ΔΣ ανακηρύσσει τους υποψηφίους στις αρχαιρεσίες και προετοιμάζει τα σχετικά με την εκλογική διαδικασία.
 • 11 Το ΔΣ μπορεί να αναθέτει στα μέλη της Ένωσης την άσκηση διάφορων καθηκόντων – λειτουργιών που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική λειτουργία της Ένωσης και την επίτευξη των καταστατικών σκοπών.
 • 12 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανατίθενται αρμοδιότητες που ο Νόμος και το Καταστατικό επιφυλάσσουν γι’ αυτό και στη ΓΣ, εφόσον κάτι τέτοιο εξυπηρετεί τη λειτουργία της Ένωσης.
 • 12 Το ΔΣ συντάσσει κανονισμούς λειτουργίας, κώδικες, συρραφές πρακτικών και υποχρεώσεων που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου. Επίσης, την ίδια αρμοδιότητα έχει και η ΓΣ, η οποία υποβάλλει τα ως άνω θεσμικά κείμενα στην έγκριση του ΔΣ.
 • 13 Το ΔΣ έχει την αρμοδιότητα ίδρυσης Επιτροπών Μελών.

 

 

 

Άρθρο 14

[ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ]

 • 1 Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του ΔΣ τηρούνται συνοπτικά πρακτικά που καταχωρίζονται στο οικείο Βιβλίο και αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τις επ’ αυτών αποφάσεις.
 • 2 Γνώμη μέλους καταχωρίζεται στα πρακτικά μόνον εφόσον το ζητήσει.
 • 3 Για την επικύρωση των πρακτικών ισχύουν κατ’ αποκλειστικότητα οι διατάξεις του Καταστατικού.

 

Άρθρο 14Α

[ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ]

 • 1 Έως δύο (2) μέλη του ΔΣ μπορούν να εκπροσωπούνται στις συνεδριάσεις από μέλος που μετέχει επίσης στη σύνθεση του οργάνου (ΔΣ), χορηγώντας την σχετική εντολή με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημοτική, αστυνομική, συμβολαιογραφική αρχή ή με σχετική βεβαίωση προερχόμενη από δικηγόρο.
 • 2 Στην εξουσιοδότηση ή με ξεχωριστή δήλωση το εκπροσωπούμενο μέλος μπορεί να δηλώσει τη θέση του για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να εκφράσει την ψήφο του εάν λάβει χώρα ψηφοφορία.
 • 3 Εάν τέτοια πρόβλεψη δεν γίνει, ο εκπροσωπούμενος θεωρείται ότι καλύπτεται από τη θέση και ψήφο του εκπροσωπούντος.
 • 4 Η χρήση μέσων απομακρυσμένης επικοινωνίας κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ και η συνεδρίαση με μέσα τηλεδιάσκεψης/αλλόχωρης παρουσίας κλπ. επιτρέπεται απεριορίστως. Στην περίπτωση όπου τυγχάνει εφαρμογής η παρούσα παράγραφος, οι προβλέψεις των §§1-3 αργούν.

 

Άρθρο 15

[ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ]

Ο Πρόεδρος του ΔΣ έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 • 1 Συγκαλεί το ΔΣ σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και υπογράφει τις σχετικές προσκλήσεις.
 • 2 Διευθύνει τις εργασίες της Ένωσης, προΐσταται και προεδρεύει των εργασιών του ΔΣ και της ΓΣ.
 • 3 Υπογράφει κάθε έγγραφο, αντίγραφο εξηγμένο εκ των Βιβλίων της Ένωσης και χρηματικό ένταλμα.
 • 4 Λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του ΔΣ ενώπιον της ετήσιας τακτικής ΓΣ.
 • 5 Εκπροσωπεί δικαστικά κι εξώδικα την Ένωση και παρίσταται αντ’ αυτής ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής.
 • 6 Υπογράφει στα σχετικά πληρεξούσια έγγραφα εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.
 • 7 Δικαίωμα κατάστασης του πληρεξουσίου ad hoc οργάνου έχει μόνον το ΔΣ.

 

Άρθρο 16

[ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ]

 • 1 Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται κατά την άσκηση του συνόλου των καθηκόντων του.
 • 2 Κωλυομένου και του Αντιπροέδρου, γίνεται αναπλήρωση από το πρεσβύτερο μέλος του ΔΣ, εκτός αν άλλος αποφασίσει το ίδιο το όργανο.

 

Άρθρο 17

[ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ]

 • 1 Ο Γραμματέας έχει την ευθύνη για την τήρηση των διαδικαστικών διατάξεων και προθεσμιών του παρόντος. Υποχρεούται να συμβουλεύει σχετικώς τον Πρόεδρο και το ΔΣ.
 • 2 Διαχειρίζεται την αλληλογραφία της Ένωσης.
 • 3 Τηρεί Βιβλίο Πρωτοκόλλου, Βιβλίο Πρακτικών ΔΣ, Βιβλίο Πρακτικών ΓΣ, Μητρώο Μελών, Περιουσιολόγιο και κάθε άλλο βιβλίο την τήρηση του οποίου αποφασίσει το ΔΣ.
 • 4 Συν-υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο, πράξη και αντίγραφο εξηγμένο εκ των Βιβλίων της Ένωσης.
 • 5 Εκδίδει μαζί με τον Πρόεδρο τα Ειδικά Δελτία Μελών.
 • 6 Τηρεί τα αρχεία και τη σφραγίδα της Ένωσης.
 • 7 Εάν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του ΔΣ που θα επιλέξει το ίδιο το όργανο.

 

Άρθρο 18

[ΤΑΜΙΑΣ]

 • 1 Ο Ταμίας εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής, τις ετήσιες εισφορές και γενικά κάθε πρόσοδο της Ένωσης εκδίδοντας διπλότυπα ή τριπλότυπα παραστατικά που φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου και του ιδίου (Ταμία) και τη σφραγίδα της Ένωσης.
 • 2 Ο Ταμίας τηρεί το Βιβλίο Ταμειακών Υποθέσεων.
 • 3 Εκτελεί πληρωμές κατόπιν απόφασης του ΔΣ.
 • 4 Καταθέτει επ’ ονόματι της Ένωσης σε τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του ΔΣ όποιο ποσό υπερβαίνει το ύψος που θα ορίζει κάθε φορά το ΔΣ.
 • 5 Ενημερώνει το ΔΣ για την οικονομική κατάσταση της Ένωσης.
 • 6 Υποβάλλει στην ετήσια ΓΣ τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό της κυλιόμενης χρήσης, αλλά και τον προϋπολογισμό του ερχόμενου έτους.
 • 7 Συνυπογράφει ομού μετά του Προέδρου κάθε χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

 

Άρθρο 19

 [ΣΥΝΘΕΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΕ]

 • 1 Η Εξελεγκτική Επιτροπή (εφεξής ΕΕ) αποτελείται από τρία (3) τακτικά και ταμειακώς ενήμερα μέλη που εκλέγονται από τη ΓΣ μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων κατά την ίδια διαδικασία η οποία οδηγεί στην ανάδειξη των μελών του ΔΣ.
 • 2 Η ΕΕ ασκεί έλεγχο επί της διαχειρίσεως και γενικά της οικονομικής καταστάσεως της Ένωσης.
 • 3 Η ΕΕ συντάσσει Έκθεση Εξελέγξεως τουλάχιστον ένα μήνα πριν την εκλογή νέου ΔΣ την οποίαν και διαβιβάζει αμελλητί στη ΓΣ.

 

Άρθρο 20

[ΣΥΝΘΕΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΣ]

 • 1 Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) είναι το ανώτατο καταστατικό όργανο της Ένωσης.
 • 2 Η τακτική ΓΣ συγκαλείται σε σύνοδο από το ΔΣ ετήσια κατά τους μήνες του Φθινοπώρου κατόπιν πρόσκλησης που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη του σωματίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του σωματίου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από τη σύγκληση αυτής. Στην πρόσκληση αναγράφεται ο χρόνος κι ο τόπος της συνεδρίασης, αλλά και περιληπτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 • 3 Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρευρίσκονται τα μισά πλέον ενός (1/2 + 1) των τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Για την απαρτία δεν συνυπολογίζονται τα τυχόν παριστάμενα επίτιμα, αντεπιστέλλοντα και τα αρωγά μέλη.
 • 4 Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη σύνοδο, η ΓΣ αναβάλλεται κι επαναλαμβάνεται εντός οκτώ (8) ημερών στο αυτό τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη άνευ νέας προσκλήσεως.
 • 5 Στην εξ αναβολής σύνοδο, η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως ανεξαρτήτως του πλήθος των μελών που παρίστανται σ’ αυτήν, αρκεί αυτά να είναι πάνω το δέκα τοις εκατό (10%) του όλου αριθμού των τακτικών και ταμειακά ενήμερων μελών και να μην είναι λιγότερα σε αριθμό από τα μέλη που απαιτούνται για την απαρτία του ΔΣ.
 • 6 Σε κάθε περίπτωση, η ΓΣ λαμβάνει τις αποφάσεις της με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών.
 • 7 Η ψηφοφορία εντός της ΓΣ διεξάγεται με ανάταση του χειρός εκτός εάν ίσως αποφασίσει άλλως το προεδρείο αυτής.
 • 7.1 Εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος ο οποίος εμποδίζει την αυτοπρόσωπη παρουσία τακτικού και ταμειακά ενήμερου μέλους εκείνο έχει την ευχέρεια να μετάσχει με τη χρήση των μέσων της απομακρυσμένης/αλλόχωρης επικοινωνίας (μέσα τηλεδιάσκεψης κλπ.) ή να εκπροσωπηθεί κατά τους ορισμούς των §§1-3 του άρθρου 14Α.
 • 8 Επί ζητημάτων εμπιστοσύνης προς το ΔΣ, ζητημάτων προσωπικών ή ευαίσθητων και επί αρχαιρεσιών η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική.
 • 9 Εντός της ΓΣ μπορεί πάντοτε να διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία εάν αυτό αποφασισθεί από το όργανο κατόπιν προτάσεως τριών (3) τακτικών και ταμειακά ενήμερων μελών.
 • 10 Στη ΓΣ φέρονται προς εξέταση και έγκριση με επιμέλεια του Προέδρου του ΔΣ τα πεπραγμένα του ΔΣ, με επιμέλεια του Ταμία ο οικονομικός απολογισμός, ο ισολογισμός και προϋπολογισμός και με επιμέλεια της ΕΕ η Έκθεση Εξελέγξεως.
 • 11 Κατόπιν συζητήσεως, η ΓΣ εγκρίνει ή απορρίπτει τη λογοδοσία του ΔΣ και της ΕΕ, απαλλάσσει τα μέλη του ΔΣ και της ΕΕ από κάθε ευθύνη για την υπόλογη διαχείριση ή καταλογίζει σ’ αυτά ευθύνες, ψηφίζει τον ισολογισμό της χρήσης που έληξε και τον προϋπολογισμό της επομένης.
 • 12 Εκτός των ειδικής σύνθεσης ΓΣ, καθήκοντα προεδρείου εντός της ΓΣ ασκεί ο Πρόεδρος του ΔΣ επικουρούμενος από τον Γενικό Γραμματέα ή όποια άλλος μέλος του ΔΣ επιλέξει ο ίδιος. Η ΓΣ διά του προεδρείου της επικυρώνει τα πρακτικά των συνεδριάσεών της.
 • 13 Εκτάκτως μπορεί να συγκληθεί η ΓΣ οσάκις το θεωρήσει αναγκαίο το ΔΣ ή το ζητήσει εγγράφως από το ΔΣ το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακά ενήμερων μελών. Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά με κάθε λεπτομέρεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε αυτή την περίπτωση, το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη ΓΣ εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της υποβολής της έγγραφης αίτησης. Για την απαρτία και πλειοψηφία εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί τακτικής ΓΣ.
 • 14 Οι εκλογές διενεργούνται από την Ειδικής Σύνθεσης Γενική Συνέλευση στην οποίαν μετέχουν τα τακτικά και ταμειακά ενήμερα μέλη.
 • 15 Η Ειδικής Σύνθεσης ΓΣ συνέρχεται κάθε τρία (3) έτη.
 • 16 Πριν από την έναρξη κάθε ψηφοφορίας, η ειδικής σύνθεσης ΓΣ εκλέγει μεταξύ των τακτικών και ταμειακά ενήμερων μελών τρία (3) μέλη που δεν είναι υποψήφια για την κατάληψη αξιώματος εντός της Ενώσεως προκειμένου να ασκήσουν χρέη Εφορευτικής Επιτροπής. Η εκλογή γίνεται με ανάταση του χειρός, διά βοής ή με συναίνεση. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ψηφίζουν πάντοτε είτε πρώτα είτε τελευταία.
 • 17 Η Εφορευτική Επιτροπή: (i) εποπτεύει την ψηφοφορία, (ii) τηρεί ονομαστική κατάσταση των ψηφιζόντων, (iii) διενεργεί τη διαλογή των ψήφων, (iv) συντάσσει το Πρακτικό Ψηφοφορίας, Διαλογής & Ανακήρυξης αρχαιρεσιών και (v) ανακηρύσσει τα επιτυχόντα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ και της ΕΕ.
 • 18 Οι υποψήφιοι για την κατάληψη αξιωμάτων εντός της Ένωσης θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν τη σύγκληση της ΓΣ Ειδικής Συνθέσεως.
 • 19 Τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα καταθέτουν γραπτή αίτηση προς το ΔΣ έως και μία (1) ημέρα πριν τη διενέργεια των εκλογών.
 • 20 Η ανάδειξη των μελών του ΔΣ και της ΕΕ γίνεται δια ψηφοδελτίων ήτοι ενιαίου εντύπου καταλόγου που αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά (ενιαίο ψηφοδέλτιο) με διάκριση αξιώματος, δηλαδή Α’ Μέρος «Υποψήφιοι για το ΔΣ» και Β’ Μέρος «Υποψήφιοι για την ΕΕ».
 • 21 Η ψηφοφορία είναι μυστική και η μυστικότητά της εξασφαλίζεται με την απομόνωση κατά οιονδήποτε τρόπο ενός χώρου έτσι ώστε να μην είναι εμφανές σε κάθε τρίτο τι ψηφίζει ο εκλογέας.
 • 22 Υπό το ενιαίο ψηφοδέλτιο, για το Α’ Μέρος (υποψήφιοι ΔΣ) οι επτά (7) πρώτοι σε προτίμηση υποψήφιοι ανακηρύσσονται τακτικά μέλη του ΔΣ, οι επόμενοι επτά (7) σε σταυρούς προτίμησης αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ. Για το Β’ Μέρος (υποψήφιοι ΕΕ) οι πρώτοι τρεις (3) σε σταυρούς προτίμησης τακτικά μέλη της ΕΕ και οι επόμενοι τρεις (3) σε σταυρούς προτίμησης αναπληρωματικά μέλη της ΕΕ.
 • 23 Κατ’ ανώτατο όριο σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπονται δεκα (10) σταυροί προτίμησης, επτά (7) αντιστοιχούντες στους υποψηφίους ΔΣ (Μέρος Α’) και τρεις (3) στους υποψηφίους της ΕΕ (Μέρος Β’).
 • 24 Το Πρακτικό Ψηφοφορίας, Διαλογής & Ανακήρυξης υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που διενήργησαν την ψηφοφορία και, εάν συντρέχει περίπτωση, από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.
 • 25 Αρχαιρεσίες μπορούν να λάβουν χώρα κατόπιν πρότασης μομφής και πριν την εξάντληση του χρόνου της θητείας των μελών του ΔΣ ή/και της ΕΕ αν προκύψουν αρρυθμίες στη διαχείριση της Ένωσης ή εάν τα μέλη του ΔΣ ή/και της ΕΕ δεν ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.
 • 26 Στις περιπτώσεις της §25 πρόταση μομφής κατά των μελών του ΔΣ ή/και της ΕΕ μπορεί να υποβάλλει με γραπτό αίτημα προς το ΔΣ το ένα πέμπτο (1/5) των τακτικών και ταμειακά ενήμερων μελών.
 • 27 Εάν η πρόταση γίνει δεκτή από την έκτακτη ή τακτική ΓΣ που αποφαίνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των ταμειακά ενήμερων τακτικών μελών συνεπάγεται έκπτωση του ΔΣ ή της ΕΕ. Η ίδια ΓΣ διενεργεί αναπληρωματικές εκλογές με σκοπό την εκλογή νέου ΔΣ ή/και ΕΕ με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του εκπτώτου.

 

Άρθρο 21

[ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕΛΩΝ]

 • 1 Το ΔΣ συσταίνει Επιτροπές Μελών για την προώθηση των σκοπών της Ένωσης και για την εύρυθμη και αποτελεσματική της λειτουργία. Στις Επιτροπές μετέχουν τουλάχιστον τρία (3) ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη της Ένωσης. Στις Επιτροπής επιτρέπεται και η συμμετοχή μελών κάθε κατηγορίας, πέραν δηλαδή των τακτικών, όπως και εμπειρογνωμόνων κλπ. που δεν ανήκουν στη δύναμη του Σωματείου, εφόσον το ΔΣ κρίνει αναγκαία τη σύμπραξή τους.
 • 2 Οι Επιτροπές Μελών αποτελούν θεμελιώδη μονάδα οργάνωσης της Ένωσης και συνδέουν αυτή με όλο το φάσμα των καταστατικών της δράσεων.
 • 3 Βασικό χρέος αλλά και δικαίωμα των Επιτροπών είναι να προωθούν τη διασύνδεση και διεύρυνση της Ένωσης και να συν-επικουρούν κάθε προσπάθεια και δράση που είναι συμβατή με τους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης.
 • 4 Οι Επιτροπές έχουν κατόπιν διαβούλευσης και συνεννόησης με το ΔΣ αποφασιστική αρμοδιότητα, εντός των ορίων που περιγράφουν ο Νόμος και το Καταστατικό, για τα ζητήματα που επιμελούνται.
 • 5 Οι Επιτροπές έχουν γνωμοδοτικό ή εισηγητικό χαρακτήρα ενώπιον της ΓΣ στην οποίαν παρουσιάζουν τη δράση τους και τα αποτελέσματα που προήλθαν από αυτήν.
 • 6 Οι Επιτροπές επιμελούνται ιδίως σε συνάρτηση με την τοπική κοινωνία που δραστηριοποιούνται: (i) ζητήματα τεκμηρίωσης και επιστημονικής έρευνας ή κατάρτισης, (ii) κοινωνικά ζητήματα και ζητήματα πολιτικών της Ένωσης, (iii) επικοινωνιακά ζητήματα, (iv) κάθε άλλο ζήτημα οργανωτικό, λειτουργικό ή ουσιαστικό. Οι Επιτροπές τηρούν υποχρεωτικά αρχείο τεκμηρίωσης και Βιβλίο Δράσεων, στο οποίο περιγράφουν τις δράσεις τους και κάνουν απολογισμό, αντίγραφα των οποίων υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση του ΔΣ.
 • 7 Οι Επιτροπές επιτρέπεται να λειτουργούν κι ως μονοπρόσωπα εισηγητικά όργανα, εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

 

Άρθρο 22

 [Χαρακτήρας της Ένωσης]

Η Ένωση είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο σωματειακού τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

Άρθρο 23

[ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΛΥΣΗ]

 • 1 Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και για τη διάλυση της Ένωσης η απόφαση λαμβάνεται από την τακτική ή έκτακτη ΓΣ με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων και ψηφιζόντων τακτικών και ταμειακά ενήμερων μελών.
 • 2 Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης για την διάθεση της περιουσίας της αποφαίνεται η ΓΣ, υπό τον όρο ότι η περιουσία της Ένωσης δεν επιτρέπεται επ’ ουδενί να διατεθεί σε ιδιωτικό – κερδοσκοπικό φορέα.

 

Άρθρο 24

[ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ]

Κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητώς υπό του παρόντος διέπεται εκ των περί σωματείων διατάξεων του ελληνικού Αστικού Κώδικα (ΑΚ). Για κάθε ζήτημα ή διένεξη που ήθελε προκύψει κατά την ερμηνεία, εφαρμογή και εκτέλεση των όρων του παρόντος, όπως και κατά τη σύσταση, λειτουργία, διεύθυνση, λύση και εκκαθάριση της Ένωσης αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας της.

 

Άρθρο 25

[ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ]

ΑΦΟΥ τούτα συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι τα μέρη συνετάγη το παρόν Καταστατικό, συγκείμενο εξ είκοσι πέντε (25) άρθρων, το οποίο και εγκρίθηκε από την καταστατική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε την ….η μηνός …….. έτους 2017 στην πόλη της Λάρισας και στο Κτήριο «Κατσίγρα» της Ιατρικής Σχολής, θα ισχύσει δε από και διά της πληρώσεως των διαδικασιών που ο Νόμος ορίζει

 

Λάρισα, ….-….-2017

Τα Ιδρυτικά Μέλη

 

Ονοματεπώνυμο                                                      Υπογραφή