Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ``ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ`` (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

 

 

 

 

 

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχοντας μεγάλη εμπειρία στα θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής, αφού ήταν υπεύθυνο για την οργάνωση συστήματος υγειονομικής επιτήρησης, το οποίο περιελάμβανε προληπτικούς ελέγχους σε θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων του 2004, και ωθούμενο από την σημαντική έλλειψη στη χώρα μας  μεταπτυχιακών προγραμμάτων που να διαπραγματεύονται τα θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής, αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» με εξειδίκευση στους τομείς: 1. Ποιότητα – Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία, 2. Ποιότητα – Ασφάλεια Υδάτων και Δημόσια Υγεία. Το 2005 υποβλήθηκε αίτηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την υπ’ αρίθμ. 72780/Β7/ΦΕΚ 1660/29.11.05  υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η λειτουργία του Προγράμματος. Το 2009 αποφασίστηκε η ενσωμάτωση των δύο κατευθύνσεων του Προγράμματος σε μία με τον τίτλο «Ποιότητα – Ασφάλεια Τροφίμων και Υδάτων και Δημόσια Υγεία». Η  τροποποίηση  αυτή εγκρίθηκε με την υπ. αρίθμ. 26740/Β7/ΦΕΚ 1789/27.08.09 και τον Δεκέμβριο του 2014 αποφασίστηκε η μετονομασία της κατεύθυνσης του προγράμματος σε Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων και Υδάτων και Δημόσια Υγεία.  Η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ΄. Αρίθμ. 194685/Ζ1/02-12-2014 ΦΕΚ 3326/τ.Β’/11-12-2014 υπουργική απόφαση η οποία ισχύει μέχρι σήμερα.

Το ΠΜΣ ξεκίνησε την λειτουργία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 με στόχο την εκπαίδευση   αποφοίτων   σχολών  επιστημών    υγείας σε θέματα     περιβαλλοντικής     υγιεινής    με  θεωρητικό   και  πρακτικό  περιεχόμενο.    Ιδιαίτερη   σημασία   δίνεται  στην   πρακτική   εξάσκηση   και   στην   σε   βάθος   γνώση   των   θεμάτων,  ώστε   να  εκπαιδευτούν   ικανά   στελέχη   με   αντικείμενο  την  περιβαλλοντική  υγιεινή που  να  μπορούν  να  στελεχώσουν  δημόσιους  και ιδιωτικούς φορείς με συναφή αντικείμενα.

Μέχρι το 2014, το  Πρόγραμμα   Μεταπτυχιακών  Σπουδών  πραγματοποιούνταν με  την σύμπραξη των πιο κάτω φορέων:

– Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

α) Τμήμα Ιατρικής (Λάρισα)

β) Τμήμα Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

– Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

α) Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού

Περιβάλλοντος

β) Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

– Τ.Ε.Ι.  Λάρισας: Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων

-Τ.Ε.Ι.  Αθηνών: Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, το Πρόγραμμα λειτουργεί αναμορφωμένο χωρίς τη συμμετοχή των Τμημάτων ΤΕΙ.

Συνολικά    στο    Πρόγραμμα  έχουν  φοιτήσει   μέχρι  σήμερα  242 μεταπτυχιακοί  φοιτητές,  από  τους  οποίους  οι  175  αποφοίτησαν  ήδη  με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ``ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ`` (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών)

 

 

 

 

 

 

Μονοτμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γενικά

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών εισηγείται την οργάνωση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων επιστημών υγείας, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και επιστημών με συναφή αντικείμενα. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών αντικειμένων.

Αντικείμενο- Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» είναι η παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε πτυχιούχους Ιατρικής, αλλά και άλλων επιστημόνων υγείας και διοίκησης-οικονομίας, με συναφείς προς το πρόγραμμα γνώσεις, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο του Σχεδιασμού και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.

Σκοπός του ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» είναι να καταρτίσει στελέχη ικανά να αναλάβουν θέσεις διοίκησης στις μονάδες υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να αποτελέσει πυρήνα για την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου, συμβάλλοντας στη μεταφορά και ανάπτυξη της θεωρητικής τεχνογνωσίας αλλά και της πρακτικής εμπειρίας.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον «Σχεδιασμό και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» (MSc in Planning and Management of Health Services).

Ο τίτλος απονέμεται από την Ιατρική Σχολή.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:

Να αναλάβουν με επιτυχία θέσεις στον τομέα της διοίκησης στις διάφορες μονάδες υγείας (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας)  και να ανταπεξέλθουν στα σχετικά καθήκοντα, υποχρεώσεις και ανάγκες που απαιτεί το συγκεκριμένο πεδίο.

 

Τηλ. επικοινωνίας 210-746-2104
Συντονίστρια Π.Μ.Σ.: κα Τούπου Ιωάννα
Εmail: secr.hsmp@gmail.com
Web site: https://sites.google.com/site/ekpametaptychiakoprogramma/

Περισσότερες Πληροφορίες ΕΔΩ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική»

Γενικές Πληροφορίες

To ΠΜΣ εκπαιδεύει επιστήμονες στη μεθοδολογία έρευνας, στην εφαρμοσμένη βιοστατιστική και βιοπληροφορική και τους προετοιμάζει για επαγγελματική σταδιοδρομία σε Ακαδημαϊκό/Ερευνητικό περιβάλλον, σε εταιρείες Πληροφορικής/Στατιστικών Μελετών ή στη Βιομηχανία Φαρμάκων/βιοτεχνολογίας (ως επιμελητές κλινικής έρευνας-CRAs, συντονιστές ιατρικής επιστήμης-MSL, ιατρικοί σύμβουλοι, τεχνικοί πληροφορικής, διαχειριστές βάσεων δεδομένων, αναλυτές δεδομένων, σύμβουλοι στατιστικής και βιοπληροφορικής).

Tο ΠΜΣ παρέχει θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για:

 • το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση Κλινικών Μελετών
 • την επεξεργασία και ερμηνεία Βιοϊατρικών (και Γενετικών) Δεδομένων
 • τη διαχείριση Βιοϊατρικών Δεδομένων
 • τη Λήψη Αποφάσεων βασισμένων στην Συστηματική Ανασκόπηση και Μέτα-ανάλυση

Βασικά Χαρακτηριστικά του ΠΜΣ:

 • Χρονική διάρκεια ενός έτους (έναρξη τον Οκτώβριο)
 • Συνολικά 10 ενότητες μαθημάτων και μία διπλωματική εργασία διάρκειας τριών μηνών
 • Ιδανικό και για εργαζόμενους σε μακρινή απόσταση, με προκαθορισμένο πρόγραμμα διαλέξεων
 • Διαρκής αξιολόγηση βάσει εργασιών και δραστηριοτήτων
 • Εκπαίδευση σε στατιστικά πακέτα (π.χ. SPSS, R), προγράμματα βιοπληροφορικής (π.χ. Fasta, Clustal, CATH), γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. Java, Python, SQL) και βάσεις δεδομένων
 • Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση στατιστικής, πληροφορικής ή βιολογίας
 • Κατάλληλο για αποφοίτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ που είναι κάτοχοι πτυχίου Σχολών Υγείας, Θετικών, Βιολογικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών, Πολυτεχνικών ή Γεωπονικών Σχολών

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3.600 ευρώ και μπορούν να καταβληθούν σε δύο δόσεις των 1.800 ευρώ.

Διοργάνωση

Εργαστήριο Βιομαθηματικών
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πληροφορίες

EMail: biomath[at]med.uth.gr
Κινητό: +30 6939 040581
Σταθερό: +30 2410 565064
URL: http://biomath.med.uth.gr

«Προαγωγή & Αγωγή Υγείας» - Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ
Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα επιστημονικά πεδία της προαγωγής (health promotion) και αγωγής υγείας (health education) λειτουργεί από το 2004 και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας». Μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων του ΠΜΣ συγκαταλέγονται:
(α) η μελέτη των καθοριστικών για την υγεία παραγόντων, βάσει του κοινωνικο-οικολογικού μοντέλου προσέγγισης της υγείας
(β) η εξειδίκευση στις αρχές σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων παρέμβασης στην κοινότητα και
(γ) η ανάπτυξη και εφαρμογή ερευνητικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.

Το ΠΜΣ στην «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» αποτελεί ιδρυτικό μέλος του δικτύου «Ευρωπαϊκών μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας/ European Masters in Health Promotion Studies» στο οποίο συνεργάζονται πανεπιστημιακά τμήματα από 15 Ευρωπαϊκές χώρες.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΑΤΕΙ από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής των παρακάτω τμημάτων: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Παιδαγωγικών Σπουδών, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, ΜΜΕ, Νοσηλευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Διατροφής, Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, καθώς και πτυχιούχοι συναφών τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το πρόγραμμα είναι διετές – 4 διδακτικά εξάμηνα – με απογευματινές υποχρεωτικές παρακολουθήσεις τριών ημερών την εβδομάδα και ολοκληρώνεται με εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Το ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή Υγείας ανταποκρίνεται στις εκφρασμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για εξειδίκευση στην προαγωγή υγείας. Οι απόφοιτοι μας, με τις ερευνητικές και επαγγελματικές δεξιότητες που αποκτούν, είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα της έρευνας, του σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων προαγωγής υγείας, με δυνατότητες απασχόλησης στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, στελέχωσης μη-κυβερνητικών οργανισμών και ιδιωτικών φορέων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ healthpromotion.med.uoa.gr