«Προαγωγή & Αγωγή Υγείας» - Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ
Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα επιστημονικά πεδία της προαγωγής (health promotion) και αγωγής υγείας (health education) λειτουργεί από το 2004 και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας». Μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων του ΠΜΣ συγκαταλέγονται:
(α) η μελέτη των καθοριστικών για την υγεία παραγόντων, βάσει του κοινωνικο-οικολογικού μοντέλου προσέγγισης της υγείας
(β) η εξειδίκευση στις αρχές σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων παρέμβασης στην κοινότητα και
(γ) η ανάπτυξη και εφαρμογή ερευνητικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.

Το ΠΜΣ στην «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» αποτελεί ιδρυτικό μέλος του δικτύου «Ευρωπαϊκών μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας/ European Masters in Health Promotion Studies» στο οποίο συνεργάζονται πανεπιστημιακά τμήματα από 15 Ευρωπαϊκές χώρες.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΑΤΕΙ από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής των παρακάτω τμημάτων: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Παιδαγωγικών Σπουδών, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, ΜΜΕ, Νοσηλευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Διατροφής, Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, καθώς και πτυχιούχοι συναφών τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το πρόγραμμα είναι διετές – 4 διδακτικά εξάμηνα – με απογευματινές υποχρεωτικές παρακολουθήσεις τριών ημερών την εβδομάδα και ολοκληρώνεται με εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Το ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή Υγείας ανταποκρίνεται στις εκφρασμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για εξειδίκευση στην προαγωγή υγείας. Οι απόφοιτοι μας, με τις ερευνητικές και επαγγελματικές δεξιότητες που αποκτούν, είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα της έρευνας, του σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων προαγωγής υγείας, με δυνατότητες απασχόλησης στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, στελέχωσης μη-κυβερνητικών οργανισμών και ιδιωτικών φορέων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ healthpromotion.med.uoa.gr